Privātuma politika

Vispārīgi noteikumi

Šī personas datu apstrādes politika ir sastādīta saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (ES Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk tekstā – GDPR) un citu piemērojamo Eiropas datu aizsardzības noteikumu prasībām. tiesību akti un nosaka personas datu apstrādes kārtību un pasākumus personas datu drošības nodrošināšanai, ko veic mūsu uzņēmums (turpmāk tekstā Vietnes administrācija).

Vietnes administrācija par savu svarīgāko mērķi un nosacījumu savas darbības īstenošanai izvirza cilvēka un pilsoņa tiesību un brīvību ievērošanu, apstrādājot viņa personas datus.

Šo privātuma politiku attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk – Politika) Vietnes administrācija piemēro visai informācijai, ko Administrācija var saņemt par vietnes https://eulegalpractice.lv apmeklētājiem.

Politikā izmantotie pamatjēdzieni

“Personas dati” – jebkura informācija, kas attiecas uz tieši vai netieši identificētu vai identificējamu personu (Personas datu subjektu).

“Personas datu apstrāde” – jebkura darbība (operācija) vai darbību kopums (operācijas) ar personas datiem, kas tiek veikta, izmantojot automatizācijas rīkus vai bez tiem. Personas datu apstrāde ietver, bet neaprobežojas ar: vākšanu; ierakstīšana; sistematizācija; uzkrāšanās; uzglabāšana; precizēšana (atjaunināšana, maiņa); ieguve; lietošana; pārraide (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve); depersonalizācija; bloķēšana; dzēšana; iznīcināšana.

“Vietnes administrācija https://eulegalpractice.lv” (turpmāk tekstā Vietnes administrācija) – vietnes pārvaldīšanai pilnvaroti darbinieki, kuri organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, personas sastāvu. apstrādājamie dati, ar personas datiem veiktās darbības (operācijas).

“Vietnes lietotājs (turpmāk tekstā Lietotājs) ir persona, kurai ir piekļuve Vietnei, izmantojot internetu un kura izmanto Vietni.

“Personas datu konfidencialitāte” ir prasība, lai Vietnes administrācija vai cita persona, kurai ir piekļuve personas datiem, ievērotu prasību neatļaut to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai cita tiesiska pamata.

Privātuma politikas priekšmets

Šī Privātuma politika nosaka Vietnes administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt personas datu konfidencialitātes aizsardzības režīmu, ko Lietotājs nodrošina pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma, atstājot Vietnē pieteikumu.

Personas datus, ko atļauts apstrādāt saskaņā ar šo Privātuma politiku, Lietotājs sniedz, aizpildot veidlapu Vietnē https://eulegalpractice.lv un ietverot šādu informāciju:

– Lietotāja uzvārds, vārds, uzvārds;

– Lietotāja kontakttālruņa numurs;

– e-pasta adrese (e-pasts);

Vietnes administrācija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes kvalitāti, vienkāršotu vietnes darbu un uzlabotu lietotāju apkalpošanu. Sīkdatnes ļauj uzņēmumam uzraudzīt un analizēt vietnes izmantošanu. Vietnes administrācija neievāc nekādus personas datus vai informāciju par saviem Lietotājiem, izmantojot sīkfailus.

Vietnes administrācija apkopo statistiku par savu apmeklētāju IP adresēm. Šī informācija tiek izmantota, lai identificētu un atrisinātu tehniskas problēmas.

Personas datu apstrādes mērķis

Vietnes administrācija izmanto Vietnes lietotāju personas datus šādiem mērķiem:

– Atgriezeniskās saites veidošana ar Lietotāju, tai skaitā paziņojumu, pieprasījumu nosūtīšana par Vietnes lietošanu https://eulegalpractice.lv, pakalpojumu sniegšanu, Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrādi;

– Lietotāja sniegto personas datu precizitātes un pilnīguma apstiprinājums;

– Paziņojumi Vietnes lietotājam https://eulegalpractice.lv par pieprasījuma statusu;

– Lietotājam ar viņa piekrišanu sniegt pakalpojumu atjauninājumus, īpašos piedāvājumus, informāciju par cenām, biļetenus un citu informāciju mūsu Uzņēmuma vārdā;

– Reklāmas darbību veikšana ar iepriekšēju Lietotāja piekrišanu;

– Izmantojot interneta statistikas pakalpojumus savākto Lietotāju datu anonimizācija kalpo, lai apkopotu informāciju par Lietotāju darbībām vietnē, uzlabotu Vietnes un tās satura kvalitāti.

Personas informācijas apstrādes noteikumi

Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez termiņa ierobežojuma, jebkādā likumīgā veidā, tai skaitā personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus.

Uzņēmums EU Legal Practice LLC SIA “ES Juridiskā prakse” apkopo un izmanto Vietnes apmeklētāju personas datus tikai savu pakalpojumu sniegšanai. Lai veiktu izmaiņas savos personas datos mūsu uzņēmuma datubāzē, varat sazināties ar mums pa e-pastu: info@eulegalpractice.lv.

Piekrišana Personas datu apstrādei

Piekrišanu personas datu apstrādei Vietnes apmeklētājs izsniedz uz visu laiku, kas nepieciešams Vietnes administrācijai, lai sasniegtu apstrādes mērķus.

Piekrišanu personas datu apstrādei Vietnes apmeklētājs var atsaukt, jebkurā formā nosūtot paziņojumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu uz e-pasta adresi: info@eulegalpractice.lv.

Ja tiek atsaukta piekrišana personas datu apstrādei, Vietnes administrācija pārtrauc to apstrādi un iznīcina Lietotāja personas datus laika posmā, kas nepārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas no šāda atsaukuma saņemšanas dienas.

Apstrādes un uzglabāšanas metodes

Personas datu uzglabāšanu veic Vietnes administrācija, lai izpildītu šīs Privātuma politikas 1. sadaļā norādītos apstrādes mērķus.

Lietotāju personas dati tiek glabāti tikai elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un apstrādāti, izmantojot automatizētas sistēmas, izņemot gadījumus, kad personas datu neautomatizēta apstrāde ir nepieciešama saistībā ar Latvijā spēkā esošo tiesību aktu prasību izpildi.

Vietnes administrācija veic visus nepieciešamos juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, modificēšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nelikumīgām darbībām.

Personas datu nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija informē Lietotāju par personas datu nozaudēšanu vai izpaušanu.

Personas dati, ko Vietnes administrācija saņēma, izmantojot vietni https://eulegalpractice.lv, netiek vākti vai glabāti, lai tos izplatītu vai pārdotu trešajām personām vai trešo pušu organizācijām mārketinga nolūkos vai izmantotu masu sūtījumos pēdējo vārdā.

Pušu pienākumi

Lietotājam ir pienākums:

Sniedziet uzticamu informāciju par saviem personas datiem, kas nepieciešami vietnes lietošanai.

Atjaunināt, papildināt sniegto informāciju par personas datiem, ja šī informācija mainās.

Vietnes administrācijai ir pienākums:

Izmantot saņemto informāciju tikai šīs Privātuma politikas 4. sadaļā norādītajiem mērķiem.

Nodrošināt, ka konfidenciāla informācija tiek turēta noslēpumā, netiek izpausta bez iepriekšējas rakstiskas Lietotāja atļaujas, kā arī nepārdot, nemaināt, nepublicēt vai citos iespējamos veidos neizpaust Lietotāja nodotos personas datus.

Veiciet piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūru, kas parasti tiek izmantota šāda veida informācijas aizsardzībai esošajos biznesa darījumos.

Bloķēt ar attiecīgo Lietotāju saistītos personas datus no Lietotāja vai viņa likumīgā pārstāvja vai personas datu subjektu tiesību aizsardzības pilnvarotās institūcijas pieteikuma vai pieprasījuma brīža uz pārbaudes laiku, ja tiek atklāta neuzticama personas datus vai nelikumīgas darbības.

Pušu atbildība

Konfidenciālās informācijas nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:

– kļuva par publisku īpašumu pirms tā zaudēšanas vai izpaušanas;

– tika saņemts no trešās puses, pirms to saņēma Vietnes administrācija;

– Tika atklāts ar Lietotāja piekrišanu;

Nobeiguma noteikumi

Šī politika var tikt mainīta un/vai papildināta jebkurā laikā pēc Vietnes administrācijas ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad Vietnes administrācija Vietnē ievieto politiku ar izmaiņām un/vai papildinājumiem.

Lietotājs var saņemt jebkādus skaidrojumus par interesējošiem jautājumiem saistībā ar viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar Vietnes administrāciju pa e-pastu info@eulegalpractice.lv.