Juridiskais audits

Juridiskais audits ir neatkarīgs uzņēmuma novērtējums, kura mērķis ir pārliecināties par tā darbības atbilstību valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem. Speciālisti palīdz noskaidrot, vai noteiktas darba jomas ir legālas, vai pareizi tiek maksāti nodokļi, vai darbiniekiem tiek izmaksātas algas.

Mūsu speciālisti ne tikai palīdzēs atrast nepilnības Jūsu uzņēmuma darbībā, bet arī izstrādās plānu to novēršanai, kā arī iesaistīsies tā ieviešanā. Šis pakalpojums ir aktuāls arī, iegādājoties esošu uzņēmumu, jo tas ļauj fiksēt visus pircēja riskus un noteikt adekvātas darījuma izmaksas.

Ja nepieciešams, mūsu uzņēmumā varat pasūtīt sava uzņēmuma problemātiskāko jomu novērtējumu:

Īpašuma audits

Juristi palīdzēs noteikt, vai īpašumtiesības uz kustamo un nekustamo īpašumu ir likumīgas. Piemēram, cik pareizi veikta telpu privatizācija, vai pareizi izsniegts patents konkrētas preces ražošanai.

Līgumu ar darbiniekiem un darbuzņēmējiem audits

Līgumā starp abām pusēm jāapraksta ne tikai sadarbības nosacījumi, bet arī rīcības plāns saistību nepildīšanas gadījumā. Mūsu juristi izvērtēs, cik lielā mērā Jūsu uzņēmuma pašreizējie līgumi aptver visas iespējamās situācijas attiecībās ar darbiniekiem vai darbuzņēmējiem, kā arī atbilst tiesību normām.

Darījumu audits

Speciālisti analizēs ar partneriem noslēgtos līgumus, īpašu uzmanību pievēršot finanšu jautājumiem un objektu nodošanas īpašumā nosacījumiem. Var veikt arī darījumu auditu, lai nodrošinātu korektu to konkursu vadību, kurus uzņēmums izdod vai kuros tas piedalās.

Tiesisku konfliktu audits

Mēs veiksim pašreizējā strīda priekšmeta juridisko izvērtējumu. Juridisko konfliktu audits var attiekties uz tādiem jautājumiem kā uzņēmumam jāmaksā nodokļa summa, atlīdzības apmērs darbiniekiem atlaišanas gadījumā.

Palīdzība

Vai nevarat atrast risinājumu savai juridiskajai problēmai?

Uzticiet savu meklēšanu mūsu speciālistiem!